telefono

Adxudicación definitiva obra "Camiño Pousada-Novela e outros" (Programa de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal 2014-2015)

Denominación da obra: "Camiño Pousada-Novela e outros" (Programa de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal 2014-2015)

Presuposto de licitación: 100.750,64€ (IVE incluído)

Procedemento: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Importe da adxudicación: 100.750,64€ (IVE incluído)

Adxudicatario: OBRAS Y VIALES CERNE, S.L.