telefono

Adxudicación definitiva obra "Camiño saída Maroxo (Visantoña) e outros" (POS Adicional 1/2014)

Denominación da obra: "Camiño saída Maroxo (Visantoña) e outros" (POS Adicional 1/2014)

Presuposto de licitación: 30.087,61€ (IVE incluído)

Procedemento: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Importe da adxudicación: 30.087,61€ (IVE incluído)

Adxudicatario: OBRAS Y VIALES CERNE, S.L.