telefono

Adxudicación definitiva obra "Reparación camiño da Cruz-Amboaxe (Ribadulla) outros" (DTC-93)

 

Denominación da obra: "Reparación camiño da Cruz-Amboaxe (Ribadulla) e outros" (DTC-93)

Presuposto de licitación: 52.738,61€ (IVE incluído)

Procedemento: Negociado sen publicidade

Tramitación: Ordinaria

Importe da adxudicación: 47.464,75€ (IVE incluído)

Adxudicatario: ANTONIO FILLOY, S.A.