telefono

Oferta de Emprego 2 Albaneis

1 Albanel-Oficial de 2ª.

1 Albanel-Peón.

 

1 Albanell-oficial de 2ª

1 albanel-peón.

No momento actual estanse a tramitar estas dúas ofertas no Servizo de Emprego de Melide. Os candidatos deberán ser citados por esta oficina e presentar a documentación ( D.N.I, contratos, informe de vida laboral e outros títulos relacionados coa actividade) na oficina do Concello

Santiso, 23 de Xullo de 2014.

O Alcalde-Presidente.

Fdo: Manuel Adán López.

Cultura

Deporte